Een inclusieve samenleving en regie op het eigen leven

Het sociaal domein is sinds 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Hierdoor is het mogelijk geworden de jeugdzorg, de WMO en participatie samenhangend en dichtbij te organiseren, passend bij de vraag van de inwoners en het beleid van de gemeente. In de gedachte 1-gezin-1-plan en in de procesregie vanuit of namens de gemeente staan de inwoners centraal. De focus ligt daarbij op deelname aan de samenleving en ontplooiing op eigen kracht en met regie op het eigen leven. En als dat alleen of met het eigen netwerk niet lukt biedt de gemeente passende ondersteuning.

Passende ondersteuning als dat nodig is

Het sociaal domein is een complex terrein met veel partijen en belangen. Er zijn grote tekorten ontstaan en de centrale overheid biedt nog geen uitzicht op structurele verruiming van de begrotingen. De uitdaging voor gemeenten is groot om passende hulp te bieden binnen de beschikbare begroting. Diepgaand inzicht in gebruik van voorzieningen en daaraan verbonden kosten is daarom essentieel. Hoeveel ondersteuning is nodig en hoe lang? Welke partijen moeten worden gecontracteerd? Is de ingezette ondersteuning effectief en efficiënt georganiseerd? Bereiken we de inwoners die hulp het hardst nodig hebben?

De sociaal domein monitor helpt bij het verkrijgen van inzicht, het ontwikkelen van beleid en het ontwerpen en invoeren van sturingsmaatregelen. Wij werken op het snijvlak van uitvoering, beleid en financiën vanuit data-gedreven inzichten en onze expertise in organisatievraagstukken, bestuurlijke informatievoorziening en de bedrijfseconomie. Vanuit de sociaal domein monitor ontstaat inzicht, worden aanknopingspunten ontwikkeld om te sturen en kunnen de resultaten van interventies in het stelsel worden gevolgd.