Praktijkervaringen en toepassingen:

 

Opbouw en Ontwikkeling van gebruik en de kosten in de Jeugdwet

Onderzoek uitgevoerd door Aspectu voor het Reikwijdteonderzoek ter ondersteuning van de Hervormingsagenda Jeugd. VWS en VNG schrijven daarover aan de Tweede Kamer.  "De voornaamste conclusie is dat een groot deel van de cliënten slechts voor een beperkt deel van de kosten zorgen: 35% van de cliënten maken minder dan 4% van de totale kosten. Verder heeft het rapport tot ook andere inzichten geleid, bijvoorbeeld inzicht in verschillen in jeugdhulpgebruik tussen groepen (in de leeftijdscategorie 4-14 meer jongens met zorg dan meisjes en leeftijdscategorie 15-18 meer meisjes) en inzicht in de (kosten)ontwikkeling van bepaalde vormen van zorg (zo is er een stijging te zien bij vormen van ambulante hulp)."

Gemeenteraad tevreden over kostenbeheersing Sociaal Domein Veenendaal

In aansluiting op een eerder onderzoek naar de totstandkoming van het beleid inzake Jeugdhulp in Veenendaal is vanuit de gemeenteraad het verzoek aan de Rekenkamercommissie gekomen om nader in te gaan op de kosten van de Jeugdhulp en de mogelijkheden om de kosten te beheersen. De Rekenkamercommissie heeft vervolgens Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de kostenontwikkeling en -beheersing op het vlak van de Jeugdhulp in Veenendaal.

Taakstellingen en Jeugdhulp

Taakstellingen en passende jeugdhulp gaan in de praktijk niet altijd goed samen. Efficiency van ondersteuning en passende hulp verhouden zich in de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders soms op gespannen voet. Professionals doen wat vanuit vaktechnische overwegingen nodig is voor jeugdige en gezin. Wat nodig is lijkt een 'normatief' gegeven, maar is dat volgens de wetenschappelijke literatuur niet. Kan de hulp voor kwetsbare jongeren en gezinnen effectiever en tegelijk efficiënter? Volgens de Triple Aim aanpak wel. Triple Aim is een aanpak gericht op betere ondersteuning en tevredenheid voor specifieke doelgroepen tegen lagere (maatschappelijke) kosten.

Datagestuurd werken in het Sociaal Domein

Data-gedreven werken, Data-gestuurd werken, Informatie-gestuurd werken, Inzicht-gestuurd werken, Artificial Intelligence. Allemaal termen die in de praktijk worden gehanteerd. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? En wat kunnen gemeenten met data en inzicht doen? Wij delen graag de praktijkbeelden die we in de Sociaal Domein Monitor zien.

Effectmonitor Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft een visie en beleidseffectueringsaanpak ontwikkeld om een krachtige inclusieve samenleving te ontwikkelen. Via de beleidseffectmonitor van Sociaal Domein Monitor kunnen medewerkers van de gemeente, uitvoerende partijen, maar ook raadsleden en inwoners volgen of de beoogde effecten worden gehaald.