Sociaal domein breed Rapportage- en analyse-platform

De sociaal domein monitor geeft inzicht in het gebruik en de kosten in het gehele sociaal domein: Jeugd, WMO en Participatie. De inzichten en analyses zijn beschikbaar langs vele invalshoeken, zoals voorzieningen, aanbieders, verwijzers, geografie, budgetten, duur en intensiteit van hulp, clientprofielen en vele andere dimensies. In de monitor kunnen vele types gecombineerde dwarsdoorsneden worden gemaakt.


Samenwerking Onderwijs en Jeugdhulp

De Onderwijs en Jeugdhulp monitor geeft diepgaand inzicht in het jeugdhulpgebruik op de verschillende scholen in de regio. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verschillende onderwijssoorten, zoals bijvoorbeeld het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs en daarbinnen de verschillende subsoorten.

De monitor geeft inzicht in de gemiddelde kosten per leerling en de mate waarin de school verschilt binnen de regio van scholen met eenzelfde soort onderwijs. De monitor laat ook zien welke aanbieders hulp bieden aan de leerlingen op de school.

De Onderwijs en Jeugdhulp Monitor versterkt de samenwerking tussen school, de gemeente, verwijzers en aanbieders .


Accountmanagement en contractering

De accountmanagement monitor geeft per aanbieder een beeld van de ontwikkelingen. Gemeenten gebruiken deze kant-en-klare rapportages als input voor gesprekken met aanbieders. In de monitor is zichtbaar hoeveel unieke cliënten de aanbieder heeft, welke productcodes worden ingezet en hoe de declaratiewaarde zich ontwikkelt bijvoorbeeld per client, per doelgroep, op de productmixen, per wijk en buurt. De monitor laat zien hoe een aanbieder het in relatie tot vergelijkbare aanbieders doet. Dit geeft verdieping en richting aan de periodieke account-gesprekken.


Raad en College

De raad- en collegemonitor geeft een compact overzicht van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Raadsleden en collegeleden kunnen met de inzichten op hoofdlijnen beter met elkaar in gesprek en volgen hoe de verschillende domeinen zich ontwikkelen. In de raad- en collegemonitor zijn jeugd, WMO en participatie op hoofdcategorieën uitgewerkt.


Maatregel- en taakstellingsmonitor

In de maatregel- en taakstellingsmonitor worden taakstellingen, projecten en maatregelen uitgewerkt en gemonitord. De maatregelen en de gerealiseerde effecten worden daardoor scherper in beeld gebracht en kunnen eerder en gerichter worden bijgestuurd. De monitor is verbonden aan een implementatie- en actiemonitor waarin op hoofdlijnen en op operationeel en tactisch niveau acties en taken worden gemanaged. Onderstaand is een voorbeeld van een maatregelkaart opgenomen:


Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog meerdere overzicht- en diepte-analyses beschikbaar. 

Maakt u nog geen gebruik van de sociaal domein monitor? Informeer naar de mogelijkheden. U kunt gebruik maken van het onderstaande contactformulier.