EffectmonitorVeenendaal

De gemeente Veenendaal heeft een visie en beleidseffectueringsaanpak ontwikkeld om een krachtige inclusieve samenleving te ontwikkelen. Via de beleidseffectmonitor van Sociaal Domein Monitor kunnen medewerkers van de gemeente, uitvoerende partijen, maar ook raadsleden en inwoners volgen of de beoogde effecten worden gehaald.

 

Visie van Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft een visie ontwikkeld op het sociaal domein. Voor de periode 2017 tot en met 2021 is de visie neergelegd in het het document 'De kracht van de samenleving'. Veenendaal werkt aan een inclusieve krachtige samenleving, waarin ieder zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen. Als een inwoner zich zelfstandig niet kan redden biedt de gemeente passende ondersteuning. Onderstaand is de samenhang van model Veenendaal 2020 schematisch weergegeven:

Aanpak

De gemeente geeft ondersteuning binnen het sociaal domein, op een manier die past bij Veenendaal. Voorop staat zelfredzaamheid en eigen kracht.

"We kijken eerst wat iemand zelf nog kan doen of samen kan doen met anderen, voordat hij of zij iets laat doen. Aanvullend bieden we lichte ondersteuning waar mogelijk en zwaardere ondersteuning waar nodig. De ondersteuning stemmen we volledig af op behoefte en noodzaak. We dragen er zorg voor dat niemand tussen wal en schip valt."

Het realiseren van deze visie vergt een lange termijn stabiele aanpak. Tegelijk staat de maatschappij niet stil en speelt de gemeente in op ontwikkelingen en actualiteiten. Om een lange termijn koers vast te houden en tegelijk te kunnen acteren op actualiteiten wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt dat is aangesloten op de lange termijn visie. In het uitvoeringsplan is beschreven aan welke thema's wordt gewerkt in het betreffende jaar. Per thema is beschreven waaraan wordt gewerkt (focus) en zijn verwachte resultaten (SMART) gedefinieerd. Zo kan beter worden gestuurd en kunnen de schaarse middelen beter worden verdeeld.

 

Voortgang uitvoering beleidskader

Via de effectmonitor sociaal domein wordt bijgehouden of de doelen uit het integraal beleidskader sociaal domein worden bereikt. De monitor is opgebouwd uit maatschappelijke doelen uit het visie document en beoogde effecten uit het integraal beleidskader. Deze beoogde effecten en de inspanningen die daarvoor worden georganiseerd worden via de online monitor beschikbaar gesteld aan inwoner en raad.

 

Effectmonitor

Onderstaand is de openbare effectmonitor toegevoegd:

Ervaring van de gemeente Veenendaal

Edward van Leeuwen, Opgavemanager van de gemeente Veenendaal, zegt over de effectmonitor:

….Het unieke aan de effectmonitor (of ook wel sturingsmonitor) is dat we een instrument in handen hebben dat gebruikt wordt van beleidsmedewerker tot management, bestuurders en inwoners.  We kunnen helder weergeven wat onze ambities en inspanningen zijn en meten periodiek de voortgang zodat we kunnen bijsturen waar nodig....