Gemeenteraad Veenendaal

Onderzoek door de rekenkamer Veenendaal

In aansluiting op een eerder onderzoek naar de totstandkoming van het beleid inzake Jeugdhulp in Veenendaal is vanuit de gemeenteraad het verzoek aan de Rekenkamercommissie gekomen om nader in te gaan op de kosten van de Jeugdhulp en de mogelijkheden om de kosten te beheersen. De Rekenkamercommissie heeft vervolgens Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de kostenontwikkeling en -beheersing op het vlak van de Jeugdhulp in Veenendaal.

Onderzoeksvraag

De hoofdvraag van dit rekenkameronderzoek is: “Wat had de gemeente Veenendaal kunnen doen en wat heeft de gemeente Veenendaal gedaan om de kosten van de Jeugdhulp te beheersen?”

Conclusie

De Jeugdwet is een open einde regeling: de behoefte aan jeugdhulp moet betaald worden door de gemeente. Dit is de zogenaamde jeugdhulpplicht van de gemeente. Voor het uitvoeren van deze taken wordt een budget aan de gemeente toegekend. Omdat het budget (nog steeds) niet toereikend is, ontstaat een tekort. Dat tekort kan tot op zekere hoogte beperkt worden met verschillende beheersmaatregelen. Als antwoord op de hoofdvraag uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat de gemeente Veenendaal een actief beleid voert en brede mogelijkheden in beschouwing neemt om de kosten van de jeugdhulp te beheersen. Dat begint intussen ook vruchten af te werpen. Daarmee is het ontstane tekort nog niet volledig weggewerkt, maar is daar met het uitgebreide pakket aan maatregelen wel een stevige basis voor gelegd.

"Gezien de bevindingen, uitmondend in de conclusies, heeft de Rekenkamercommissie overwogen om dit onderzoek af te sluiten zonder aanbevelingen."

De rekenkamercommissie doet echter toch twee aanbevelingen omdat de begroting toch onder druk blijft staan. (1) De raad wordt geadviseerd om, binnen de wettelijke afbakening van de jeugdhulp, een duidelijk beleidskader vast te stellen rondom de vraag welke ondersteuning voor rekening van de gemeente komt en welke zaken onder de verantwoordelijkheid van de ouders vallen. (2) Het college wordt geadviseerd om, in gezamenlijkheid met andere gemeenten, de druk op de Rijksoverheid op te voeren als wettelijke grenzen de uitvoering van beheersmaatregelen belemmeren.

Rol van de maatregelmonitor

Op basis van de sociaal domeinmonitor zijn nauwkeurige analyses van de ontwikkelingen in het jeugddomein gemaakt. Op basis van de inzichten werden maatregelen ontworpen en gereed gemaakt voor implementatie. De implementatie werd maandelijks gevolgd en eventueel bijgestuurd vanuit de maatregelmonitor en maatregelsturingsaanpak van sociaaldomein.nl voor Veenendaal.