Wij nemen deel aan diverse transformatieprojecten en verbinden beleid, inhoud en financiën met elkaar om beter en met meer focus te sturen in het sociaal domein en op de raakvlakken met de andere domeinen, zoals de WLZ, onderwijs en andere aanpalende domeinen van de jeugdwet, de WMO en de Participatiewet. Onze bijdrage bestaat uit het bieden van inzicht in de bedrijfsvoering, de effecten van beleid alsmede de effecten van sturingsinterventies en projecten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.


Insight Sociaal Domein

Rapportage- en analyseplatform van de sociaal domein monitor geeft inzicht de ontwikkelingen via overzicht en diepgaande analyses. De rapportage- en analyseomgeving bevat 100 kant-en-klare analyses en diverse filters, die een nauwkeurig en gericht inzicht kunnen geven.


Casusregie Monitor

De casusregie Monitor geeft inzicht in het verloop van de ingezette hulp per client. Het inzicht helpt bij het verkrijgen van inzicht in de aanbieders die betrokken zijn (geweest), de ingezette voorzieningen, de verwijzers en het verloop van de beschikkingen. Met het verkregen inzicht kan sneller en beter de meest passende hulp worden georganiseerd.


Insight Onderwijs en Jeugdhulp

De samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is essentieel om kinderen en jeugdigen zoveel als mogelijk te ondersteunen in hun 'normale leefdomeinen' , zoals thuis en op school. De Onderwijs-Jeugdhulp monitor biedt inzicht en ondersteuning voor de samenwerking tussen de twee leefdomeinen van het kind.


Maatregelsturing Veenendaal

Werkruimte voor de maatregelsturing in het sociaal domein van de gemeente Veenendaal. De werkruimte bevat de planningen en de diverse maandrapportages.


Samenwerking onderwijs en jeugdhulp Rehoboth OZ Barneveld

Werkruimte voor de gezamenlijke opdracht van de Rehoboth OZ Barneveld, de gemeenten Barneveld, Ede en Veenendaal gericht op de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.


Onderzoek Reikwijdte jeugdwet VWS en VNG

In opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG wordt met behulp van de sociaal domein monitor onderzoek gedaan naar de effecten van potentiële maatregelen om de reikwijdte te beperken. Het onderzoek is onderdeel van de Hervormingsagenda jeugd.


Sturen op kernthema's Jeugd in Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de werkzaamheden van het lokale team uitbesteed aan Stichting Binding. Samen hebben zij de kernthema's ontwikkeld waarop de gemeente stuurt en Binding de implementatie en de uitvoering verzorgt.